چهارشنبه ، ۱۹ بهمن
 محمد جعفری اناری

محمد جعفری اناری

دکتری مهندسی صنایع - مدیرعامل و نائب رئیس هیأت مدیره

تاریخ انتصاب : 1401/02/05

عبدالعلی عامری

عبدالعلی عامری

دکتری مدیریت بازاریابی - رئیس هیأت مدیره

تاریخ انتصاب : 1401/05/18

جواد عبد نصرالهی

جواد عبدنصرالهی

فوق لیسانس مدیریت - عضو هیأت مدیره

تاریخ انتصاب : 1401/05/18

کاوه دارابی

کاوه دارابی

دکتری مهندسی فرآوری مواد معدنی - عضو هیأت مدیره

تاریخ انتصاب : 1401/02/01

سید مهرداد دست ورز

سید مهرداد دست ورز

دکتری - عضو هیأت مدیره

تاریخ انتصاب : 1399/08/27